BA 29 - Heyva və armud calaqaltısı

Quince BA 29 - Heyva və armud calaqaltısıdır. Üzərinə calaq olunmuş mədəni sortu 2-ci ilində məhsula salır. Ağır su keçiriciliyi olan torpaqlarda da əkilə bilər. Kök xərçəngi (Agrobacterium tumefaciens) və fitoftora xəstəliyinə qarşı davamlı, bakterial yanıqlıq (Eküinia amylovora ) xəstəliyinə qarşı həssasdır. Əkin məsafələri 4x1,2 m və 4x1,5 m olaraq müəyyən edilə bilər

Ağac formalaşması Codluluğa davamlılıq Qrunt sularına davamlılıq Quraqlığa davamlılıq